Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze website hierna te noemen "deze website", wordt gemaakt en onderhouden door Airtrade Holland B.V., gevestigd te Haarlem, hierna te noemen "Airtrade". Op het gebruik van deze website zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website heeft u zich akkoord verklaard met deze gebruiksvoorwaarden.

2. Gebruiksvoorwaarden

U kunt via deze website alleen boekingen maken indien u meerderjarig bent en volgens de Nederlandse wet handelingsbekwaam bent. Airtrade raadt gebruikers van deze website aan die internetinstellingen te activeren die nodig zijn voor een optimaal gebruik van deze website.

Opgave van foutieve gegevens kan resulteren in het annuleren van de gemaakte boeking en/of in extra kosten die voor rekening komen van de gebruiker van c.q. boeker op deze website.

Airtrade is exclusief rechthebbende op de gehele inhoud van deze website. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten die rusten op deze website, inclusief op alle subdomeinen aanwezige materialen en merkrechten, behoren toe aan Airtrade of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden. De gebruiker van deze website heeft geen licentie voor of recht op het gebruik van deze merken.

Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, software, teksten, gegevens, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-codes en andere coderingen, die zich op deze website bevinden, mogen niet worden gepubliceerd, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, of op elke andere wijze worden bewerkt buiten de omgeving van deze website zonder voorafgaande toestemming van Airtrade. Een inbreuk op de rechten van deze website zijn strafbaar.

Het is niet toegestaan deze website of enig onderdeel ervan te bewerken voor eigen gebruik of voor derden door middel van geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld: ‘scrapen’, ‘crawlen’, ‘spideren’, ‘phishing’, ‘hacken’, etc.) om systematisch informatie te onttrekken aan of om de inhoud en gegevens van deze website via links te koppelen aan websites van derden.

Airtrade behoudt zich het recht voor gebruikers de toegang tot deze website en/of gekoppelde diensten te blokkeren wegens gewichtige reden (bijvoorbeeld: inbreuk op de gebruiksvoorwaarden, frauduleuze poging, etc).

De informatie op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in landen buiten Nederland niet leverbaar of boekbaar zijn.

Airtrade is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze website te allen tijde te wijzigen of te vernieuwen zonder een verplichting tot mededeling aan de gebruikers. Wij adviseren u daarom regelmatig de pagina’s met de gebruiksvoorwaarden van deze website te controleren. De gebruiksvoorwaarden is op deze website beschikbaar via de link ‘Gebruikersvoorwaarden’. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden.

Airtrade | Gebruiksersvoorwaarden - Juni 2020